วันที่ 27 -28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการซ่อมแทงค์น้ำประปาบ้านหนองหัวคู หมู่ 11

Posted by:

              วันที่ 27 -28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการซ่อมแทงค์น้ำประปาบ้านหนองหัวคู หมู่ 11 ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่น้ำอาจยังไหลไม่ครบทุกครัวเรือน เบื้องต้นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯได้เตรียมพร้อมออกแจกจ่ายน้ำให้กับครัวเรือนที่น้ำยังไม่ไหล เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน
0

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covic 19)

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covic 19) โดยผู้สูงอายุจะได้รับการจัดสรรเงินช่วยเหลือ ดังนี้
1. วันที่ 19 กรกฎาคม จำนวน 4 เดือน (เมษายน – กรกฎาคม)
2. วันที่ 19 สิงหาคม จำนวน 1 เดือน (สิงหาคม)
3. วันที่ 19 กันยายน จำนวน 1 เดือน (กันยายน)
โดยจ่ายตามขั้นบันได
-ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพ 600 บาท จะได้เงินเพิ่มเดือนละ 100 บาท
– ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพ 700 บาท จะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 150 บาท
– ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพ 800 บาท จะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 200 บาท
– ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท จะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 250 บาท
สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป
0

ทำบุญสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด

Posted by:

           วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 7.00 น. – 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้นิมนต์พระ 7 รูป มาทำพิธีทำบุญสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด นำโดย นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก อบต. และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีดังกล่าว ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ2/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ2/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

0

นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ร่วมปล่อยปลาเพื่อขยายพันธ์สัตว์น้ำ ณ หนองน้ำหนองหัวคู หมู่ 11 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 08.00 น. นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ร่วมปล่อยปลาเพื่อขยายพันธ์สัตว์น้ำ ณ หนองน้ำหนองหัวคู หมู่ 11 ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ตามโครงการจัดหาพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ่อขยะหนองชาด ต.หนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำโดยนายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยนายผดุงศักดิ์ หนันสุข รองนายก อบต.หนองหัวคู นางดรุณี พริ้มพัฒนพงษ์ ปลัด อบต.หนองหัวคู จ.อ.สราวุทธิ์ แสงสุวรรณ รองปลัด อบต.หนองหัวคู นายสุวิทย์ พระภูมี ผู้อำนวยการกองช่าง และ จ.อ.กิตติพงษ์ ต้นแก้ว นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ่อขยะหนองชาด ต.หนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Posted by:

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

0

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และแนวทางการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลัก 4Dฯ

Posted by:

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และแนวทางการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลัก 4D ตามโครงการเด็กอุดรกินดี เล่นได้ สูงใหญ่ อำเภอบ้านผือ ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ รพ.บ้านผือ

 

 

 

 

 

0

ลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซ่มปรับปรุงสภาพแวดล้อม

Posted by:

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.45 น. นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซ่มปรับปรุงสภาพแวดล้อม จำนวน 2 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Page 1 of 40 12345...»