ประชุมสภาสมัย สามัญ 1/2564

Posted by:

วันนี้ (15 กพ. 64) เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู
0

ตรวจสถานที่ประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อออกใบอนุญาติประกอบกิจการ

Posted by:

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำโดย นายสามารถ บองกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวคู ออกตรวจสถานที่ประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อออกใบอนุญาติประกอบกิจการ พร้อมออกให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโธง แห่งที่ 1 บ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 1

Posted by:

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด  คูณเสมอ  ได้ขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโธง แห่งที่ 1 บ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 1

ตำบลหนองหัวคู  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2563  ลงวันที่  4  สิงหาคม  นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

0

โครงการปรับสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ

Posted by:

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ในการปรับสภาพความเป็นอยู่ในแก่ผู้สูงอายุ ราย นายบุญนำ  ไชยทอง และได้ดำเนินการสร้างในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 โดยมีท่านนายกบุญเติม ขาวขำ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก เพื่อความเป็นศิริมงคล และในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุรายดังกล่าว โดยมีท่านนายกบุญเติม ขาวขำ นำทีมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนต่างๆ เข้าร่วมในงานดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 มค. 63 – 4 ม.ค. 64

Posted by:

               ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มค. 63 – 4 ม.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน 4 จุด ได้แก่ จุดบริการประชาชนบ้านหนองหัวคู บ้านโพธิ์ บ้านยางโกน และบ้านสะคุ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำรวจบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำจุดตรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย พร้อมกับมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการแข่งขันฟุตบอล “ประสานใจต้านภัยยาเสพติด” หนองหัวคูคัพ ครั้งที่ 11

Posted by:

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม เวลา 09.00 น. นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวคู เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
โครงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างชุมชนและหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง
0

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ

Posted by:

                  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายประเสริฐ ชานิคม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นายสามารถ บองกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
– เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
– เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อย่างพร้อมเพรียงกัน
– เวลา 18.00 น. – 19.19 น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
0

ร่วมเข้าเวรประจำร้านมัจฉากาชาด ในงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563

Posted by:

             วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น. นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมพนักงานลูกจ้าง ร่วมเข้าเวรประจำร้านมัจฉากาชาด ในงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 โดยภายในร้านกาชาด มีกิจกรรมจำหน่ายบัตรฉลากกาชาด จับฉลากมัจฉากาชาด ลุ้นของรางวัลมากมาย พร้อมทั้งการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมเพื่อกำแนวทางการติดตามและประเมินผลในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม

Posted by:

วันที่ 16 พ.ย. 63 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ประชุมเพื่อกำแนวทางการติดตามและประเมินผลในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การ่บริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

0

ฝึกการใช้ เหล็กง่าม

Posted by:

                วันที่ 15 พย. 2563 กู้ชีพ อบต. หนองหัวคู ได้ฝึกการใช้ เหล็กง่าม โดยได้รับการสนับสนุนครูฝึก จาก สภ.บ้านเทื่อม นำโดย ร.ต.อ. สุพิศ เสนน้ำเที่ยง และได้ร่วมกันจับตัวคนสติไม่สมประกอบได้อย่างปลอดภัย ณ หมู่ 9 ตำบลหนองหัวคู พร้อมนำตัวส่ง รพ.บ้านผือ เพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Page 1 of 22 12345...»