ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

Posted by:

สขร.กรกฎาคม65

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565)

Posted by:

ประกาศรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

Posted by:

ปรกาศ-สขร.-มิ.ย.65

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน

Posted by:

ประกาศประกวดราคา รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
คุณลักษณะฯ ใหม่
ร่างขอบเขต ใหม่

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน

Posted by:

ประกาศราคากลาง ใหม่

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน

Posted by:

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถพยาบาล

0

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ถึงด้านข้างโรงเรียน(ทิศใต้) บ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 11

Posted by:

ประกาศเผยแพร่แผนการัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11

0

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

Posted by:

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

0

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล.สายกลางบ้านยางโกน หมู่ที่ 10

Posted by:

ประกาศราคากลางฯ

0
Page 1 of 18 12345...»