ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 – 2570)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

Posted by:

📢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561 – 2565)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

0

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2

0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

                วันที่ 10 มีนาคม 25ฃ64 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างถูกต้อง และเพื่อให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ ปรึกษาหารือ และร่วมแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
0

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

Posted by:

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

                                         

1

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2

1.2 แผนงานการเกษตร

3

                                         2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4

                                        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

5

                                          3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6

                                        5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7

 บัญชีครุภัณฑ์

9

0

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

Posted by:

ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์-อปท. 2561-2565

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท. 61-65

ส่วนที่-3-การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่-4-การติดตามและประเมินผล-2561-2565

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 61-65

0

ประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

Posted by:

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ  การพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

IMG_0947

 

IMG_0943

 

IMG_0946

 

 

IMG_0948

 

 

IMG_0927

 

IMG_0928

 

IMG_0929

 

IMG_0930

 

IMG_0933

 

IMG_0934

 

IMG_0935

 

IMG_0936

 

IMG_0937

 

IMG_0938

 

IMG_0940

 

IMG_0941

 

IMG_0942

0

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted by:

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561

                                                                                 ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  ได้ดำเนินโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและ ประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ   ร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่  โดยออกประชาคมทุกหมู่บ้าน  ณ  ศาลาประชาคม ม.1 – 11

S__32694317

 

S__32694318

 

S__32694319

 

IMG_0879

 

IMG_0880

 

IMG_0882

 

IMG_0883

 

IMG_0884

 

IMG_0885

 

IMG_0887

 

IMG_0859

 

IMG_0860

 

IMG_0861

 

IMG_0863

 

IMG_0864

 

IMG_0888

 

IMG_0865

 

IMG_0866

 

IMG_0867

 

IMG_0869

 

IMG_0870

 

IMG_0871

 

IMG_0872

 

IMG_0889

 

S__32694328

 

S__32694329

 

IMG_0890

 

S__32694323

 

S__32694324

 

IMG_0892

 

S__32718854

 

S__32718855

 

S__32718856

 

IMG_0898

 

IMG_0902

 

IMG_0903

 

IMG_0904

 

IMG_0894

 

IMG_0895

 

IMG_0896

 

IMG_0897

 

S__32727044

 

S__32727045

 

S__32727046

 

IMG_0906

 

IMG_0907

 

IMG_0909

 

IMG_0910

 

IMG_0911

 

IMG_0912

 

IMG_0913

 

IMG_0915

 

IMG_0916

 

IMG_0917

 

IMG_0873

 

IMG_0874

 

IMG_0875

 

IMG_0876

 

IMG_0877

 

IMG_0878

 

 

 

 

0

ประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผล ฯ (e-plan) ประจำปี 2560

Posted by:

วันนี้ (วันที่ 20 ธันวาคม 2559) เวลา 08.00 – 16.30 น. ได้มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจำปี 2560 ตามโครงการนิเทศติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นำโดย นางสิริพร อุทัยเรือง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ณ องคฺ์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

1

 

2

 

3

 

4
6

 

7

0

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบล เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) โดย นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ตรวจสอบ รับผลประโยชน์ แก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

 

0