ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covic 19)

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covic 19) โดยผู้สูงอายุจะได้รับการจัดสรรเงินช่วยเหลือ ดังนี้
1. วันที่ 19 กรกฎาคม จำนวน 4 เดือน (เมษายน – กรกฎาคม)
2. วันที่ 19 สิงหาคม จำนวน 1 เดือน (สิงหาคม)
3. วันที่ 19 กันยายน จำนวน 1 เดือน (กันยายน)
โดยจ่ายตามขั้นบันได
-ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพ 600 บาท จะได้เงินเพิ่มเดือนละ 100 บาท
– ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพ 700 บาท จะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 150 บาท
– ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพ 800 บาท จะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 200 บาท
– ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท จะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 250 บาท
สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป
0

พิธียกเสาเอก บ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

Posted by:

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:39 น. นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอก บ้านผู้สูงอายุ ราย นายน้อย ดิสิงห์ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหัวคู ประจำปี 2565

Posted by:

                       วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหัวคู ประจำปี 2565 โดยมี ท่านนายกประเสริฐ ชานิคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ
+3
66
จำนวนคนที่เข้าถึง
21
จำนวนการมีส่วนร่วม
ไม่สามารถโปรโมทได้
คุณ และ คนอื่นๆ อีก 6 คน
0

พิธีเปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลประสานใจต้านยาเสพติด “หนองหัวคูคัพ ครั้งที่ 12”

Posted by:

             วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลประสานใจต้านยาเสพติด “หนองหัวคูคัพ ครั้งที่ 12” ที่จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 4-12 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นการรวมตัวร่วมกิจกรรมของคนในพื้นที่ตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

เปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลประสานใจต้านยาเสพติด “หนองหัวคูคัพ ครั้งที่ 12”

Posted by:

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ  ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลประสานใจต้านยาเสพติด “หนองหัวคูคัพ ครั้งที่ 12” ที่จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 4-12 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นการรวมตัวร่วมกิจกรรมของคนในพื้นที่ตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ และที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ และที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ และที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

              วันที่ 1 เมษายน 2565 นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ และที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

Posted by:

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ และที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 12 ราย โดยมี นายประเสริฐ  ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับคณะผู้บริหาร ท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ และผู้นำชุมชนในตำบลหนองหัวคู  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการสนับสนุนแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

Posted by:

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูร่วมกับพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านผือ ได้จัดทำโครงการสนับสนุนแผนชุมชน ประจำปี 2565 โดยมี นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน และพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านผือ  เข้าร่วมในพิธี

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือการดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตน เพื่อวางเป็นรากฐานสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

0

ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน ตำบลหนองหัวคู ณ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา

Posted by:

                         วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน ตำบลหนองหัวคู ณ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ต.หนองหัวคู อ.บ้านนผือ จ.อุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

0
Page 1 of 5 12345