โครงการปรับสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ

Posted by:

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ในการปรับสภาพความเป็นอยู่ในแก่ผู้สูงอายุ ราย นายบุญนำ  ไชยทอง และได้ดำเนินการสร้างในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 โดยมีท่านนายกบุญเติม ขาวขำ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก เพื่อความเป็นศิริมงคล และในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุรายดังกล่าว โดยมีท่านนายกบุญเติม ขาวขำ นำทีมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนต่างๆ เข้าร่วมในงานดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการแข่งขันฟุตบอล “ประสานใจต้านภัยยาเสพติด” หนองหัวคูคัพ ครั้งที่ 11

Posted by:

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม เวลา 09.00 น. นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวคู เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
โครงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างชุมชนและหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง
0

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านสนับสนุนสินค้า OTOP และเชิญชวนร่วมนำสินค้ามาจำหน่ายได้ที่ศูนย์โอท็อป ตำบลหนองหัวคู

Posted by:

                                    เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำโดยนายบุญเติม ขาวขำ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สินค้า OTOP ตำบลหนองหัวคู ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านสนับสนุนสินค้า OTOP และเชิญชวนร่วมนำสินค้ามาจำหน่ายได้ที่ศูนย์โอท็อป ตำบลหนองหัวคู เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกระตุ้นเกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมาแต่อดีต มาผสมผสานกับทรัพยากรในชุมชน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน
                                  เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและทรัพยากร ท้องถิ่น จำหน่ายให้แก่ประชาชนทุกท่านได้ชมและเลือกซื้อสินค้า เพื่อเผยแพร่และ เชื่อมโยงภูมิปัญญาในแต่ละถิ่น ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์โอท็อป พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล
ติดต่อพื้นที่ขายสินค้า: โทร. 042-150412หรือ042-150421
0

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ฯลฯ

Posted by:

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในการนี้มีผู้ประสงค์ขอรับความช่วยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเป็นผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวคูและได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจผู้ประสบปัญหาเรียบร้อยแล้ว รวม 43 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ จำนวน 22 คน และผู้พิการ จำนวน 21 คน การพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงิน รายละ 1,000 บาท

 

0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ทำดีเพื่อชุมชน

Posted by:

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหัวคูร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จิตอาสาทำดีเพื่อชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็นการอาสาทำความดีเพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีท่านนายกบุญเติม  ขาวขำ นำทีมคณะผู้บริหาร เปิดโครงการดังกล่าว

 

0

โครงการอบรมเลี้ยงไส้เดือน กำจัดขยะอินทรีย์ และผลิตปุ๋ยไส้เดือน

Posted by:

          วันที่ 3 กันยาน  2563  เวลา 09.00 น. นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเลี้ยงไส้เดือน กำจัดขยะอินทรีย์ และผลิตปุ๋ยไส้เดือน นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองหัวคู และผู้ใหญ่บ้าน ม.1-11 เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฯ
          โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการลดใช้สารเคมี การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการลดปริมาณขยะอินทรีย์ในครัวเรือน เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ดำเนินชีวิตบนพี้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน
          
  
 
0

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1)

Posted by:

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูได้จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 สิงหาคม 2563 โดยมีท่านบุญเติม  ขาวขำ นำทีมผู้บริหารเข้าร่วมเปิดโครงการดังกล่าว กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในตำบลหนองหัวคู ได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันในแต่ละสัปดาห์ โดยมีวิทยากรที่มากความสามารถในแต่ละหัวข้อเข้ามาแลกเปลี่ยนให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2563

Posted by:

เดือน สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัวตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชน โครงการนี้ได้ดำเนินการ จำนวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง รวม 4 วัน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพ.อส.)

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

Posted by:

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ขึ้น  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการป้องกันตนเองตลอดจนมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ โดยมี ท่านบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานเปิดพิธีดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหาร

 

0

โครงการแข่งขันฟุตบอล ประสานใจต้านภัยยาเสพติด “หนองหัวคูคัพ ครั้งที่ 9”

Posted by:

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล ประสานใจต้านภัยยาเสพติด “หนองหัวคูคัพ ครั้งที่ 10” ขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยมีท่านบุญเติม  ขาวขำ นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ โดยการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนในตำบลหนองหัวคูนั้น ได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และร่วมกันต้านยาเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Page 1 of 3 123