ประชาสัมพันธ์กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ

Posted by:

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 445 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564  แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบ  หากท่านมีการย้ายภูมิลำเนาทะเบียนบ้านออกจากเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  ไปอาศัยอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ขอให้ไปติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ได้ย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ใหม่  ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  กองสวัสดิการสังคม โทร.042 -150421 ต่อ 4

 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู จึงขอประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ  เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

 

0

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

Posted by:

                วันที่ 7  เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู
               ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่าง เดือน เมษายน 2564 – กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ มีความรู้เท่าทันในเรื่องของเทคโนโลยี และการปรับตัวในการใช้ชีวิตรูปแบบวิถีใหม่ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน
0

ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

Posted by:

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวคู พร้อมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น

 

 

 

 

0

โครงการปรับสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ

Posted by:

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ในการปรับสภาพความเป็นอยู่ในแก่ผู้สูงอายุ ราย นายบุญนำ  ไชยทอง และได้ดำเนินการสร้างในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 โดยมีท่านนายกบุญเติม ขาวขำ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก เพื่อความเป็นศิริมงคล และในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุรายดังกล่าว โดยมีท่านนายกบุญเติม ขาวขำ นำทีมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนต่างๆ เข้าร่วมในงานดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการแข่งขันฟุตบอล “ประสานใจต้านภัยยาเสพติด” หนองหัวคูคัพ ครั้งที่ 11

Posted by:

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม เวลา 09.00 น. นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวคู เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
โครงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างชุมชนและหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง
0

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านสนับสนุนสินค้า OTOP และเชิญชวนร่วมนำสินค้ามาจำหน่ายได้ที่ศูนย์โอท็อป ตำบลหนองหัวคู

Posted by:

                                    เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำโดยนายบุญเติม ขาวขำ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สินค้า OTOP ตำบลหนองหัวคู ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านสนับสนุนสินค้า OTOP และเชิญชวนร่วมนำสินค้ามาจำหน่ายได้ที่ศูนย์โอท็อป ตำบลหนองหัวคู เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกระตุ้นเกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมาแต่อดีต มาผสมผสานกับทรัพยากรในชุมชน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน
                                  เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและทรัพยากร ท้องถิ่น จำหน่ายให้แก่ประชาชนทุกท่านได้ชมและเลือกซื้อสินค้า เพื่อเผยแพร่และ เชื่อมโยงภูมิปัญญาในแต่ละถิ่น ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์โอท็อป พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล
ติดต่อพื้นที่ขายสินค้า: โทร. 042-150412หรือ042-150421
0

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ฯลฯ

Posted by:

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในการนี้มีผู้ประสงค์ขอรับความช่วยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเป็นผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวคูและได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจผู้ประสบปัญหาเรียบร้อยแล้ว รวม 43 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ จำนวน 22 คน และผู้พิการ จำนวน 21 คน การพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงิน รายละ 1,000 บาท

 

0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ทำดีเพื่อชุมชน

Posted by:

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหัวคูร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จิตอาสาทำดีเพื่อชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็นการอาสาทำความดีเพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีท่านนายกบุญเติม  ขาวขำ นำทีมคณะผู้บริหาร เปิดโครงการดังกล่าว

 

0
Page 1 of 4 1234