ประชุมสภาสมัยวิสามัญ 1/2564

Posted by:

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู สมัยสามัญ 2/2564

Posted by:

                                        วันที่ 8  เมษายน  2564  เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู สมัยสามัญ 2/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมสภาสมัย สามัญ 3/2563

Posted by:

เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เรื่อง

  • แนะนำพนักงานส่วนตำบลใหม่
  • ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564
  •  ญัตติขอตั้งวัดบ้านยางโกน หมู่ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมสภาสมัยสามัญ 3/2563

Posted by:

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ 3/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เรื่อง
– ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
– ญัตติโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ

 

 

 

0

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ 2/2563

Posted by:

วันที่  24  เมษายน  2563  เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ 2/2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เรื่อง
-โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ 2 รายการ
– ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 2 รายการ
-โอนเพิ่มงบประมาณ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0