อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และแนวทางการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลัก 4Dฯ

Posted by:

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และแนวทางการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลัก 4D ตามโครงการเด็กอุดรกินดี เล่นได้ สูงใหญ่ อำเภอบ้านผือ ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ รพ.บ้านผือ

 

 

 

 

 

0

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั่วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

Posted by:

                  ระหว่างวันที่ 9- 10 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั่วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ได้แก่ ศพด. หนองหัวคู ศพด.สะคุ และ ศพด. บ้านโพธิ์ เพื่อทำความสะอาด ป้องกันและลดความเสี่ยงของเชื้อไวรัส COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูได้รับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการประเมินความพร้อมจัดการเรียนการสอนแบบ on site

Posted by:

       วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูได้รับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการประเมินความพร้อมจัดการเรียนการสอนแบบ on site ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุ
0

สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพร คณะผู้บริหารฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

Posted by:

   วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูได้ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพร คณะผู้บริหารฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู และคณะผู้บริหารได้กล่าวให้โอวาทและให้พรแก่พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ร่วมกันถวายต้นเงิน เพื่อสมทบสร้างกำแพงแก้ว และเนื่องในเพณีงานบุญมหาชาติประจำปี 2565 ณ วัดทรายโธงทอง

Posted by:

       วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู โดยนายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกันถวายต้นเงิน จำนวน 7,170 บาท เพื่อสมทบสร้างกำแพงแก้ว และเนื่องในเพณีงานบุญมหาชาติประจำปี 2565 ณ วัดทรายโธงทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Posted by:

           ดาวน์โหลดใบสมัคร

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์

 

 

 

0

ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน ตำบลหนองหัวคู ณ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา

Posted by:

                         วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน ตำบลหนองหัวคู ณ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา ต.หนองหัวคู อ.บ้านนผือ จ.อุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการ ฟันสวย ยิ้มสดใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศพด. หนองหัวคู

Posted by:

                  วันที่ 17กันยายน  พ.ศ.  2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฟันสวย ยิ้มสดใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลหนองหัวคู
                   ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1,3,9,11 เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฯ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กคณะกรรมการศูนย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมตามวัย และเพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัยเพียงพอ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวคู
 
    
   
0

โครงการ ฟันสวย ยิ้มสดใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์

Posted by:

                วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยนางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฟันสวย ยิ้มสดใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลหนองหัวคู
                กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4,5,10 เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฯ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กคณะกรรมการศูนย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมตามวัย และเพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัยเพียงพอ โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวคู
 
 
0

การตรวจประเมิน จากคณะกรรมนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ

Posted by:

                      วันที่ 11 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ได้รับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Page 1 of 4 1234