ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

Posted by:

ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

 

0

ตัดหญ้าบริเวณ ศพด. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 นี้

Posted by:

                              วันที่ 11 มิถุนายน 2564  สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว ได้ตัดหญ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 นี้

 

 

 

0

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

Posted by:

วันที่ 2 มิถุนายน พศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 นำโดยนายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ผู้นำชุมชน ส.อบต. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ป้องกันไฟป่า และปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น และสวยงาม ณ หนองน้ำหนองหัวคู หมู่ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เฝ้าระวังการพัฒนาการในเด็ก 0-5 ปี ด้วยเครื่องมือ DPSM และ แนวทางการดำเนินงานเด็กอุดร กินดี เล่นได้ สูงใหญ่ ไอคิวดี

Posted by:

วันที่ 2 เมษายน  2564  เวลา 08.30 น. ครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เฝ้าระวังการพัฒนาการในเด็ก 0-5 ปี ด้วยเครื่องมือ DPSM และ แนวทางการดำเนินงานเด็กอุดร กินดี เล่นได้ สูงใหญ่ ไอคิวดี ณ ห้องประชุมร่มสัตตบรรณ โรงพยาบาลบ้านผือ

0

โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

Posted by:

         ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินจัดโครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่ครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม นำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

0

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี การศึกษา 2563

Posted by:

ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี การศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย เกิดความรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดทักษะในการสังเกต การสำรวจสิ่งต่างๆที่ได้พบเห็น ปลูกฝังให้เด็กรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย

 

 

 

 

 

0

งานบุญมหาชาติ ประจำปี 2564 ณ บริเวณวัดทรายโทงทอง

Posted by:

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรภาคเอกชน ได้จัดงานบุญมหาชาติ ประจำปี 2564 ณ บริเวณวัดทรายโทงทอง ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงไว้ พร้อมจัดให้มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โดยได้รับเกียรติ จากท่าน เทียบจุฑา ขาวขำ สส.อุดรธานี เขต 8 เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

เชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานบุญมหาชาติประจำปี 2564 ณ วัดทรายโทงทอง

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร >>>>

IMG_20210308_0002

 

ดาวน์โหลดเอกสาร >>>>

IMG_20210308_0003

0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นายบุญเติม ขาวขำ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้การปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาลเบื้องต้น สามารถเป็นการป้องกันและลดโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ โดยได้รับการสนุนวิทยาการจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Page 1 of 3 123