โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นายบุญเติม ขาวขำ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้การปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาลเบื้องต้น สามารถเป็นการป้องกันและลดโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ โดยได้รับการสนุนวิทยาการจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกัน และลดโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 9 กันยายน  2563  เวลา 09.00 น. นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกัน และลดโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้

 

 

 

 

 

0

โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุ ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

   วันที่ 28 สิงหาคม 2563  เวลา 08.00 น. แผนงานการศึกษา (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการจัดโครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุ ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดย นายทุม พันนารันต์ รองนายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพีธี
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กคณะกรรมการศูนย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปากและเพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุมีการล้างมือด้วยสบู่เหลวอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร ่จาก รพ.สต.สะคุ และนางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้บรรยายให้ความรู้เพิ่มเติม ในการควบคุมป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก รวมถึงการปฏิบัติตน
 
 
 
 
0

คณะผู้บริหารออกเยี่ยม ศพด. นิเทศการเรียนการสอน

Posted by:

                  ระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารออกเยี่ยม ศพด. นิเทศการเรียนการสอน ณ ศพด.บ้านหนองหัวคู ศพด.สะคุ และ ศพด.บ้านโพธิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุ จัดพิธีไหว้ครู

Posted by:

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุ  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  คณะครูร่วมจัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคตและเป็นการเสริมสร้างอุปนิสัยความกตัญญูกตเวทีแด่ครูบาอาจารย์แก่เด็กปฐมวัยและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เด็กนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

0

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กค.นี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการฯ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

Posted by:

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กค.นี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุ ทำความสะอาดห้องเรียน จัดห้องเรียน ที่นั่งรับประทานอาหาร โดยเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ทำความสะอาดห้องรับประทานอาหารห้องน้ำ สิ่งของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดเตรียมจุดลงทะเบียนการเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย อุปกรณ์ล้างมือพร้อมเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid- 19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Posted by:

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ดำเนินการจัดโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุ โดย นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นายประเสริฐ ชานิคม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู และ นายทุม พันนารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธาน ฯ

ครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ชี้แจงให้ความรู้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กแก่ ผู้ปกครอง เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเตรียมความพร้อมของเด็กระดับปฐมวัยที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวคู ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัยและข้อปฏิบัติสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 ก.ค.นี้

Posted by:

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 ณ ศพด.หนองหัวคู ศพด.สะคุ และศพด.บ้านโพธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 ก.ค.นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ตัดหญ้าทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

Posted by:

วันที่  22  มิถุนายน  2563  เวลา 8.00 น. ผู้นำชุมชน จิตอาสา ผู้ปกครอง และชาวบ้าน โพธิ์ หมู่ 4 ช่วยกันตัดหญ้าทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

0
Page 1 of 2 12