ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 – 2570)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

Posted by:

📢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561 – 2565)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

0

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2

0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

                วันที่ 10 มีนาคม 25ฃ64 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างถูกต้อง และเพื่อให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ ปรึกษาหารือ และร่วมแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
0