ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสำนักปฏิบัติธรรมกุดเม็ก-แยกไปห้วยทราย บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 6

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0

รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสำนักปฏิบัติธรรมกุดเม็ก-แยกไปห้วยทราย บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 6

Posted by:

ราคากลาง

0

ร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสำนักปฏิบัติธรรมกุดเม็ก-แยกไปห้วยทราย บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 6

Posted by:

12.ร่างขอบเขตงาน

0

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางโกน หมู่ที่ 5 สายบ้านยางโกน-บ้านนาล้อม

Posted by:

ประกาศราคากลาง

0

โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 มค. 63 – 4 ม.ค. 64

Posted by:

               ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มค. 63 – 4 ม.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน 4 จุด ได้แก่ จุดบริการประชาชนบ้านหนองหัวคู บ้านโพธิ์ บ้านยางโกน และบ้านสะคุ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำรวจบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำจุดตรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย พร้อมกับมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0