ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

Posted by:

สขร.กรกฎาคม65

0