แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

Posted by:

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

                                         

1

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2

1.2 แผนงานการเกษตร

3

                                         2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4

                                        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

5

                                          3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6

                                        5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7

 บัญชีครุภัณฑ์

9

0

Add a Comment