โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโธง แห่งที่ 1 บ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 1

Posted by:

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด  คูณเสมอ  ได้ขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโธง แห่งที่ 1 บ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 1

ตำบลหนองหัวคู  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2563  ลงวันที่  4  สิงหาคม  นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

0

Add a Comment