โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

                วันที่ 10 มีนาคม 25ฃ64 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างถูกต้อง และเพื่อให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ ปรึกษาหารือ และร่วมแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
0

Add a Comment