โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบล เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) โดย นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ตรวจสอบ รับผลประโยชน์ แก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

 

0

Add a Comment