ประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผล ฯ (e-plan) ประจำปี 2560

Posted by:

วันนี้ (วันที่ 20 ธันวาคม 2559) เวลา 08.00 – 16.30 น. ได้มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจำปี 2560 ตามโครงการนิเทศติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นำโดย นางสิริพร อุทัยเรือง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ณ องคฺ์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

1

 

2

 

3

 

4
6

 

7

0

Add a Comment