แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

Posted by:

ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์-อปท. 2561-2565

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท. 61-65

ส่วนที่-3-การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่-4-การติดตามและประเมินผล-2561-2565

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 61-65

0

Add a Comment