ประวัติความเป็นมา การจัดตั้ง

     ที่ตั้ง ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน ๑๓ ตำบลของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านผือ ๒๒ กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดอุดรธานี ๓๔ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
          – ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
          – ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
          – ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านเทื่อม ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
          – ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านเจริญสุข ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
     ตำบลหนองหัวคูมีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๐.๙๖๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๕,๖๐๖ ไร่ ของพื้นที่รวมทั้งตำบล

     การคมนาคม ตำบลหนองหัวคูมีเส้นทางที่สามารถติดต่อกับอำเภอบ้านผือ และจังหวัดอุดรธานี สายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๑ (อุดรธานี – บ้านผือ) เชื่อมระหว่างอำเภอบ้านผือกับถนนสายมิตรภาพ (อุดรธานี – หนองคาย) เป็นถนนลาดยางแอสฟัสต์ยาวประมาณ ๔๒ กิโลเมตร สามารถใช้เส้นทางนี้เดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคายและอำเภอใกล้เคียงได้