pm2

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งถือเป็นการกระจายอำนาจการบริหารมาสู่ส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ตระหนักถึงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กระผมและทีมงานผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการประจำ จึงได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ที่จะช่วยผลักดันความเจริญก้าวหน้ามาสู่ท้องถิ่นของเราตลอดจนแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบาย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพราะสิ่งที่มุ่งหวังคือ ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านของประชาชนต้องได้รับผลประโยชน์จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูให้มากที่สุด

     ในโอกาสนี้ กระผมในนามของ อบต.หนองหัวคู ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ชุมชนทุกหมู่บ้าน กลุ่มชมรมเครือข่ายอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือให้กำลังใจ และให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งกระผม นายบุญเติม ขาวขำ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร จะยึดถือแนวทางการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลหนองหัวคูต่อไป