Pi-nee

 

เรียน พ่อ แม่ พี่น้องชาวตำบลหนองหัวคูที่เคารพ

          ในฐานะที่เป็นผู้แทนเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่คอยขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม ต่าง ๆ โดยการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นสำคัญ

          ในโอกาสนี้ในฐานะของผู้แทนเจ้าหน้าที่ อบต.หนองหัวคู ขอสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนตำบลหนองหัวคู ว่าจะดำเนินการพัฒนาตำบลหนองหัวคูในทุกด้าน ตามอำนาจหน้าที่ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลหนองหัวคู

ดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู