************************************************************************************************************

แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562

บทนำ-บันทึกอัตโนมัติ

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

ส่วนที่ 2(ชุ)

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

ส่วนที่-3

ส่วนที่ 4 แผนงาน โครงการ งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหัวคู

ส่วนที่-4

*************************************************************************************************************

แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560

1

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

2

บทที่ 3 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

3

บทที่ 4 แผนงาน โครงการ งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหัวคู

4

****************************************************************************************************************

แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปีงบประมาณ 2558 – 2559)

สวนที่ 1

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู 

2

ส่วนที่ ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู 

3

ส่วนที่ แผนงาน โครงการ งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหัวคู

ส่วนที่ 4