บัญชีสรุปจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

โครงสร้างที่-1

โครงสร้างที่-1

โครงสร้างที่-2

แบบผด-02

โครงสร้างที่-3

โครงสร้างที่-3

โครงสร้างที่-4

โครงสร้างที่-4

โครงสร้างที่-5

โครงสร้างที่-5

โครงสร้างที่-6

โครงสร้างที่-6