ยินดีต้อนเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนองหัวคู  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

ดูทั้งหมด

Untitled-2

ดูทั้งหมด

Untitled-2

banner-5680

banner-5689 banner-5692 banner-5678 banner-5682 banner-5685 banner-5684 banner-5686 banner-5687 banner-5681 banner-5679 banner-5683


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คิวอาร์โค้ด