ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

  1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยประปา หมู่ที่  3
  2. โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล. สายกลางบ้านยางโกน หมู่ที่  10

ประกาศแผน 65

0

Add a Comment