ข่าวประชาสัมพันธ์ »

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

กิจกรรมและภาพข่าว

กิจกรรมและภาพข่าวที่ผ่านมา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อและจัดจ้าง

บริการของ อบต.

อบต.บริการประชาชน

ข้อมูลจากส่วนงาน

ข้อมูลประกาศแยกตามส่วนงานต่างๆ

กองคลัง, ข่าวจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง »

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๓ โครงการ ภายในตำบลหนองหัวคู

สิงหาคม 31, 2015 – 16:34 |

โครงการที่  ๑  ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (คุ้ม อบต. เทวัญ)  ปริมาณงานระยะทาง  ๑๗๐  เมตร  กว้างเฉลี่ย  ๔  เมตร  ใช้ลูกรังทั้งสิ้น  ๖๘๐  ลูกบาศก์เมตร  ลงหินลูกรังเสริมผิวจราจรตลอดสายแล้วเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  เมตร  ๑  จุด  รวม  ๖  ทอน  สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองหัวคู  หมู่  ๑  ตำบลหนองหัวคู  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ราคากลาง  ๖๒,๙๐๐.- บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดงานตามแบบแสดงรายการ  ปริมาณ  และราคา (ปร.๔)  ลงวันที่  ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

โครงการที่  ๒  ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  (กุดหัวช้าง-วัดดง)  ปริมาณงานระยะทาง  ๘๐๐  เมตร  กว้างเฉลี่ย  ๔  เมตร  ใช้ลูกรังทั้งสิ้น  ๖๔๐  ลูกบาศก์เมตร  ลงหินลูกรังซ่อมแซมตามจุดที่ชำรุดเสียหาย  ปริมาณมากน้อยตามสภาพความชำรุดเสียหาย  แล้วเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย  สถานที่ก่อสร้าง   บ้านหนองหัวคู  หมู่  ๓  ตำบลหนองหัวคู  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ราคากลาง  ๕๓,๗๐๐.-  บาท  (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดงานตามแบบแสดงรายการ  ปริมาณ  และราคา (ปร.๔)ลงวันที่  ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

โครงการที่  ๓  ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  ปริมาณงานระยะทาง  ๑,๖๐๐  เมตร  กว้างเฉลี่ย  ๔  เมตร  ใช้ลูกรังทั้งสิ้น  ๑,๐๗๕.๒๐  ลูกบาศก์เมตร  ลงหินลูกรังซ่อมแซมตามจุดที่ชำรุดเสียหาย  ปริมาณมากน้อยตามสภาพความชำรุดเสียหาย  แล้วทำการเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสายพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐  เมตร  ๑  จุด  ๒  แถว  รวม  ๑๒  ทอน  สถานที่ก่อสร้าง  บ้านยางโกน  หมู่  ๕  ตำบลหนองหัวคู  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ราคากลาง  ๙๙,๔๐๐.-  บาท  (เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดงานตามแบบแสดงรายการ  ปริมาณ  และราคา (ปร.๔)ลงวันที่  ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๘

รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๑๖,๐๐๐.-  บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๘,๐๐๐.- บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล      ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ณ วันที่ประกาศประสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๖. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่๑๑  กันยายน๒๕๕๘ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (คุ้ม อบต. เทวัญ) บ้านหนองหัวคู  หมู่  ๑,  ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  (กุดหัวช้าง-วัดดง)บ้านหนองหัวคู  หมู่  ๓  และถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านยางโกน  หมู่  ๕ ตำบลหนองหัวคู  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.  เป็นต้นไป

                        กำหนดยื่นซองสอบราคา(โดยให้ยื่นในราคารวม)

ในวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐น.  –  ๑๖.๓๐น.  โดยยื่นดังนี้

วันที่  ๓๑  สิงหาคม๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  โดยยื่นซองสอบราคาตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐น. – ๑๖.๓๐น.ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  ตำบลหนองหัวคู  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  (ในวันและเวลาราชการ)

วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๘โดยยื่นซองสอบราคาตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น.

ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ)

 

และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่๑๕  กันยายน  ๒๕๕๘ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐น.

เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ๔๐๐.-  บาทได้ที่งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูระหว่างวันที่  ๓๑  สิงหาคม๒๕๕๘ถึงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น.และสามารถติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒ ๑๕๐ ๔๒๑ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.nonghuakhu.go.thและwww.gprocurement.go.th

ประกาศ  ณ  วันที่๓๑  เดือน  สิงหาคม๒๕๕๘

 

ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก แบบมีฝาปิด หูจับ 2 ข้าง ขนาด 120 ลิตร

กรกฎาคม 14, 2015 – 15:29 |

              
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  แบบมีฝาปิด  หูจับ  ๒  ข้าง ขนาด  ๑๒๐  ลิตร
……………………………………………………..
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงค์                     จะประกาศสอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  แบบมีฝาปิด  หูจับ  ๒  ข้าง  ขนาด  ๑๒๐  ลิตร                      พร้อมสกรีนสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  และพ้นข้อความที่องค์การบริหารส่วนตำบล                       หนองหัวคูกำหนด  จำนวน  ๕๐๐  ใบๆ ละ  ๗๐๐.-  บาท  ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้  ๓๕๐,๐๐๐.-บาท                    (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้
-  ลักษณะทั่วไปเป็นถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  ทรงกระบอก  พร้อมฝาปิดแบบเกลียว                          
   มีหูจับ  ๒  …

ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ

เมษายน 23, 2015 – 10:47 |

1. สอบราคาจ้างก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (บ่อที้งขยะ)
2. สอบราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก แบบมีฝาปิด หูจับ 2 ข้าง ขนาด 120 ลิตร
 

ประกวดราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กุมภาพันธ์ 9, 2015 – 14:59 |

1. ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ลำห้วยบังพวน บ้านสะคุ ม.2
2. ก่อสร้างฝายน้ำล้น   ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ลำห้วยโธง บ้านโพธิ์  ม.4
3.  ก่อสร้างฝายน้ำล้น   ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ลำห้วยโธง บ้านหนองหัวคู  ม.11
4. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำหนองหัวคู  จำนวน  4  โครงการ
          1. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโพธิ์ ม.4
           2. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านยางโกน   ม.5
           3. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านหนองหัวคู  ม.9
            4. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านหนองหัวคู  ม.3 -   บ้านสะคุ ม.8
5. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  …

โครงการก่อสร้างประจำปี57

สิงหาคม 28, 2014 – 12:28 |

โครงการก่อสร้างหอถังปะปาประจำหมู่บ้าน

คำแนะนำการและขั้นตอนการชำระภาษี

มีนาคม 8, 2012 – 22:10 |

คำแนะนำการและขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบำรุงท้องที่