ข่าวประชาสัมพันธ์ »

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ประจำปี ๒๕๕๗

กรกฎาคม 1, 2014 – 09:29 |

สมัยแรก  เดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
สมัยที่  ๒  ระหว่างวันที่  ๑๕  -  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗
สมัยที่  ๓  ระหว่างวันที่  ๑  -  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗
สมัยที่  ๔  ระหว่างวันที่  ๑๕ -  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๗

 

Read the full story »
ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

กิจกรรมและภาพข่าว

กิจกรรมและภาพข่าวที่ผ่านมา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อและจัดจ้าง

บริการของ อบต.

อบต.บริการประชาชน

ข้อมูลจากส่วนงาน

ข้อมูลประกาศแยกตามส่วนงานต่างๆ

กองคลัง »

ประกวดราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กุมภาพันธ์ 9, 2015 – 14:59 |

1. ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ลำห้วยบังพวน บ้านสะคุ ม.2

2. ก่อสร้างฝายน้ำล้น   ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ลำห้วยโธง บ้านโพธิ์  ม.4

3.  ก่อสร้างฝายน้ำล้น   ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ลำห้วยโธง บ้านหนองหัวคู  ม.11

4. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำหนองหัวคู  จำนวน  4  โครงการ

          1. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโพธิ์ ม.4

           2. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านยางโกน   ม.5

           3. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านหนองหัวคู  ม.9

            4. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านหนองหัวคู  ม.3 -   บ้านสะคุ ม.8

5. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านหนองหัวคู ม.11

6. ซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกุดเม็ก  ม.6

โครงการก่อสร้างประจำปี57

สิงหาคม 28, 2014 – 12:28 |

โครงการก่อสร้างหอถังปะปาประจำหมู่บ้าน

คำแนะนำการและขั้นตอนการชำระภาษี

มีนาคม 8, 2012 – 22:10 |

คำแนะนำการและขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบำรุงท้องที่