ข่าวประชาสัมพันธ์ »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

มิถุนายน 28, 2012 – 11:09 |

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  จะดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  ในวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เพื่อพิจารณาร่างการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  ๓  ปี  (๒๕๕๕  -  ๒๕๕๘)  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  จึงขอเชิญท่านประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว

Read the full story »
ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

กิจกรรมและภาพข่าว

กิจกรรมและภาพข่าวที่ผ่านมา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อและจัดจ้าง

บริการของ อบต.

อบต.บริการประชาชน

ข้อมูลจากส่วนงาน

ข้อมูลประกาศแยกตามส่วนงานต่างๆ

กองคลัง »

ประกวดราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กุมภาพันธ์ 9, 2015 – 14:59 |

1. ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ลำห้วยบังพวน บ้านสะคุ ม.2

2. ก่อสร้างฝายน้ำล้น   ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ลำห้วยโธง บ้านโพธิ์  ม.4

3.  ก่อสร้างฝายน้ำล้น   ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ลำห้วยโธง บ้านหนองหัวคู  ม.11

4. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำหนองหัวคู  จำนวน  4  โครงการ

          1. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโพธิ์ ม.4

           2. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านยางโกน   ม.5

           3. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านหนองหัวคู  ม.9

            4. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านหนองหัวคู  ม.3 -   บ้านสะคุ ม.8

5. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านหนองหัวคู ม.11

6. ซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกุดเม็ก  ม.6

โครงการก่อสร้างประจำปี57

สิงหาคม 28, 2014 – 12:28 |

โครงการก่อสร้างหอถังปะปาประจำหมู่บ้าน

คำแนะนำการและขั้นตอนการชำระภาษี

มีนาคม 8, 2012 – 22:10 |

คำแนะนำการและขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบำรุงท้องที่