ข่าวประชาสัมพันธ์ »

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

กิจกรรมและภาพข่าว

กิจกรรมและภาพข่าวที่ผ่านมา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อและจัดจ้าง

บริการของ อบต.

อบต.บริการประชาชน

ข้อมูลจากส่วนงาน

ข้อมูลประกาศแยกตามส่วนงานต่างๆ

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๓ โครงการ ภายในตำบลหนองหัวคู

สิงหาคม 31, 2015 – 16:34 |

โครงการที่  ๑  ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (คุ้ม อบต. เทวัญ)  ปริมาณงานระยะทาง  ๑๗๐  เมตร  กว้างเฉลี่ย  ๔  เมตร  ใช้ลูกรังทั้งสิ้น  ๖๘๐  ลูกบาศก์เมตร  ลงหินลูกรังเสริมผิวจราจรตลอดสายแล้วเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  เมตร  ๑  จุด  รวม  ๖  ทอน  สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองหัวคู  หมู่  ๑  ตำบลหนองหัวคู  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ราคากลาง  ๖๒,๙๐๐.- บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดงานตามแบบแสดงรายการ  ปริมาณ  และราคา (ปร.๔)  …

ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก แบบมีฝาปิด หูจับ 2 ข้าง ขนาด 120 ลิตร

กรกฎาคม 14, 2015 – 15:29 |

              
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  แบบมีฝาปิด  หูจับ  ๒  ข้าง ขนาด  ๑๒๐  ลิตร
……………………………………………………..
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงค์                     จะประกาศสอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  แบบมีฝาปิด  หูจับ  ๒  ข้าง  ขนาด  ๑๒๐  ลิตร                      พร้อมสกรีนสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  และพ้นข้อความที่องค์การบริหารส่วนตำบล                       หนองหัวคูกำหนด  จำนวน  ๕๐๐  ใบๆ ละ  ๗๐๐.-  บาท  ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้  ๓๕๐,๐๐๐.-บาท                    (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้
-  ลักษณะทั่วไปเป็นถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  ทรงกระบอก  พร้อมฝาปิดแบบเกลียว                          
   มีหูจับ  ๒  …

ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ

เมษายน 23, 2015 – 10:47 |

1. สอบราคาจ้างก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (บ่อที้งขยะ)
2. สอบราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก แบบมีฝาปิด หูจับ 2 ข้าง ขนาด 120 ลิตร
 

ประกวดราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กุมภาพันธ์ 9, 2015 – 14:59 |

1. ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ลำห้วยบังพวน บ้านสะคุ ม.2
2. ก่อสร้างฝายน้ำล้น   ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ลำห้วยโธง บ้านโพธิ์  ม.4
3.  ก่อสร้างฝายน้ำล้น   ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ลำห้วยโธง บ้านหนองหัวคู  ม.11
4. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำหนองหัวคู  จำนวน  4  โครงการ
          1. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโพธิ์ ม.4
           2. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านยางโกน   ม.5
           3. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านหนองหัวคู  ม.9
            4. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านหนองหัวคู  ม.3 -   บ้านสะคุ ม.8
5. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  …

โครงการก่อสร้างประจำปี57

สิงหาคม 28, 2014 – 12:28 |

โครงการก่อสร้างหอถังปะปาประจำหมู่บ้าน

คำแนะนำการและขั้นตอนการชำระภาษี

มีนาคม 8, 2012 – 22:10 |

คำแนะนำการและขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบำรุงท้องที่