ข่าวประชาสัมพันธ์ »

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

กิจกรรมและภาพข่าว

กิจกรรมและภาพข่าวที่ผ่านมา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อและจัดจ้าง

บริการของ อบต.

อบต.บริการประชาชน

ข้อมูลจากส่วนงาน

ข้อมูลประกาศแยกตามส่วนงานต่างๆ

กองคลัง, ข่าวจัดซื้อ, ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง »

ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก แบบมีฝาปิด หูจับ 2 ข้าง ขนาด 120 ลิตร

กรกฎาคม 14, 2015 – 15:29 |

              

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  แบบมีฝาปิด  หูจับ  ๒  ข้าง ขนาด  ๑๒๐  ลิตร

……………………………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงค์                     จะประกาศสอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  แบบมีฝาปิด  หูจับ  ๒  ข้าง  ขนาด  ๑๒๐  ลิตร                      พร้อมสกรีนสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  และพ้นข้อความที่องค์การบริหารส่วนตำบล                       หนองหัวคูกำหนด  จำนวน  ๕๐๐  ใบๆ ละ  ๗๐๐.-  บาท  ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้  ๓๕๐,๐๐๐.-บาท                    (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้

-  ลักษณะทั่วไปเป็นถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  ทรงกระบอก  พร้อมฝาปิดแบบเกลียว                          

   มีหูจับ  ๒  ข้าง  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  ลิตร (ถังใหม่)

-  ความสูงของถังตั้งแต่ส่วนล่างของถังถึงปากของถังสูงไม่น้อยกว่า  ๗๙๐  มิลลิเมตร

-  ความกว้างของถังของถังกว้างไม่น้อยกว่า  ๔๗๐  มิลลิเมตร

-  ความกว้างของปากถังกว้างไม่น้อยกว่า  ๔๕๕  มิลลิเมตร

-  น้ำหนักของถังรวมฝาไม่น้อยกว่า  ๔.๕  กิโลกรัม

-  สีของถังและฝาถังเป็นสีเดียวกัน  (สีเขียว)

-  สกรีนตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  และสกรีนข้อความดังนี้

                   “อบต.หนองหัวคู”

    “ทิ้งขยะลงถัง  โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด”

    พิมพ์หมายเลขที่ถัง  จำนวน  ๕๐๐  ใบ  ตั้งแต่หมายเลข  ๓๑๔/๒๕๕๘  ถึงหมายเลข                      

    ๘๑๔/๒๕๕๘  ไว้ด้านหน้าของถังขยะ  ขนาดตามความเหมาะสม

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑.  บุคคลหรือนิติบุคลเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  ณวันที่ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์( e- Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

        กำหนดยื่นซองสอบราคา   

                    ในวันที่  ๑๔  -  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  –  ๑๖.๓๐  น.  โดยยื่นดังนี้                                                

                      วันที่  ๑๔  -  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  โดยยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  ตำบลหนองหัวคู  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  (ในวันและเวลาราชการ)

                    วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  โดยยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น.

ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ              บ้านผือ)  

                                     และกำหนดเปิดซองสอบราคา  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐น.  เป็นต้นไป                    ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ              บ้านผือ)     

   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.-  บาท  ได้ที่  งานพัสดุ  กองคลัง               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  ระหว่างวันที่  ๑๔  -  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  โดยยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น.  และติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒ ๑๕๐ ๔๒๑  ในวันเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.nonghuakhu.go.th  และ  www.gprocurement.go.th  

                              ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  เดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

 

                                                                   (นายบุญเติม  ขาวขำ)

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่ ๒/๒๕๕๘

สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  แบบมีฝาปิด  หูจับ  ๒ ข้าง ขนาด ๑๒๐ ลิตร

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

ลงวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

                                                 ——————————                          

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์บริหารส่วนตำบลหนองหัวคู”

มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  แบบมีฝาปิด  หูจับ  ๒  ข้าง  ขนาด  ๑๒๐  ลิตร  พร้อมสกรีนสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  และพ้นข้อความที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  กำหนด  จำนวน  ๕๐๐  ใบๆ ละ  ๗๐๐.-  บาท  ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้  ๓๕๐,๐๐๐.-บาท                    (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้

-  ลักษณะทั่วไปเป็นถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  ทรงกระบอก  พร้อมฝาปิดแบบเกลียว                          

   มีหูจับ  ๒  ข้าง  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  ลิตร (ถังใหม่)

-  ความสูงของถังตั้งแต่ส่วนล่างของถังถึงปากของถังสูงไม่น้อยกว่า  ๗๙๐  มิลลิเมตร

-  ความกว้างของถังของถังกว้างไม่น้อยกว่า  ๔๗๐  มิลลิเมตร

-  ความกว้างของปากถังกว้างไม่น้อยกว่า  ๔๕๕  มิลลิเมตร

-  น้ำหนักของถังรวมฝาไม่น้อยกว่า  ๔.๕  กิโลกรัม

-  สีของถังและฝาถังเป็นสีเดียวกัน  (สีเขียว)

-  สกรีนตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  และสกรีนข้อความดังนี้

                   “อบต.หนองหัวคู”

    “ทิ้งขยะลงถัง  โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด”

    พิมพ์หมายเลขที่ถัง  จำนวน  ๕๐๐  ใบ  ตั้งแต่หมายเลข  ๓๑๔/๒๕๕๘  ถึงหมายเลข                      

    ๘๑๔/๒๕๕๘  ไว้ด้านหน้าของถังขยะ  ขนาดตามความเหมาะสม 

พัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที่  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

                    ๑.    เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒  แบบใบเสนอราคา

๑.๓  แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา

                                      (๑)  หลักประกันสัญญา

                    (๒)  หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า

                 ๑.๕  บทนิยาม

                     (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                    (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร

                    (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

                    (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

 

๒/๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

                   ๒.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

      ๑.  บุคคลหรือนิติบุคลเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

      ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

      ๓.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

      ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  ณ  วันที่ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

      ๕.  บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์                                       ( e- Government Procurement : e-GP )  ของกรมบัญชีที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                   .  หลักฐานการเสนอราคา

     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบสอบราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  ๒  ส่วน   คือ

                        ๓.๑  ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                              (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                                   (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                   (ข)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน            นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                             (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                             (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

                             (๔)  สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาหนังสือรับรอง

                             (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา   ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

                      ๓.๒  ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                            (๑)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน

                            (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา   ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

 

 

๓/๔.  การเสนอราคา

 

 

              ๔.  การเสนอราคา

                   ๔.๑  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตกเติม  แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

                   ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ราคารวม ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นเมื่อรวมกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคา  ไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนจากการเสนอราคามิได้

                   ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  ๓๐  วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

                   ๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องแคตตาล๊อค  และหรือรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ของถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  แบบมีฝาปิด  หูจับ  ๒  ข้าง  ขนาด  ๑๒๐  ลิตร  พร้อมใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

                         สำหรับแคตตาล๊อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง             โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ              แคตตาล๊อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ตรวจสอบภายใน ๓  วัน 

                   ๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จำนวน  ๑  ถัง  เพื่อใช้ในการตรวจสอบทดลองหรือประกอบพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

                   ๔.๖  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร  สอบราคา  ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

                   ๔.๗  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน       คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อถังขยะ  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  เลขที่              ๒/๒๕๕๘”  ยื่นซองต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่  ๑๔  -  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  –  ๑๖.๓๐  น.     โดยยื่นดังนี้                                                

                     วันที่  ๑๔  -  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  โดยยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  ตำบลหนองหัวคู  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  (ในวันและเวลาราชการ)

                   วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  โดยยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น.

ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ              บ้านผือ)

 

๔/และกำหนดเปิดซองสอบราคา    

 

                                          และกำหนดเปิดซองสอบราคา  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป                    ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ              บ้านผือ)  เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

                   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ  ๑.๕ (๑)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

                   หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯเชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

                   ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

                   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ)  ในวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป

                   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้     

                   ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

                        ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

                        ๕.๒   หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูเท่านั้น

                        ๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

                               (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอาราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

๕/(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา 

 

                               (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

                               (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ สำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

                               (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

                        ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ องค์ การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ            ผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

                        ๕.๕  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอ ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการพิจารณาการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้   รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

                   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

                   ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ  ๔.๕  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๖  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ  ๔.๕  และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

                   ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

                   .  การทำสัญญาซื้อขาย

                        ๖.๑  ในกรณีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบกำหนดภายใน  ๗  วันทำการของทางราชการ  นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขาย  องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาระบุในข้อ  ๑.๓  ก็ได้

 

 

๖/๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา 

 

 

                        ๖.๒  ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา  ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๗ วันทำการของทางราชการ  หรือองค์การบริหารส่วนตำบล  เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  ๖.๑  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓  กับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นเงินเท่ากับร้อยละ  ๕  ของราคาสิ่งของ  ที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

                                    (๑)  เงินสด

                                    (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันทำการ

                                    (๓)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

                                    (๔)  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

                                    (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย

                      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  ภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาขายแล้ว

. การจ่ายเงิน

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  จะจ่ายเงินค่าพัสดุเป็นงวดเพียงงวดเดียว เมื่อผู้ขาย           ดำเนินการส่งมอบพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญาซื้อขาย  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

                             ๘.  อัตราค่าปรับ

                                  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ  ๑๐  ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๒๐  ต่อวัน

                       ๙.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

                             ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ๑.๓  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น  ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  6 เดือน – ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูได้รับมอบพัสดุ  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

                      ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่น ๆ

                              ๙.๑  เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                      การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก             เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  แล้วเท่านั้น

                      ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน  ๓๕๐,๐๐๐.-  บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๗/๙.๒ เมื่อองค์การบิหารส่วนตำบล

 

 

                      ๙.๒  เมื่อองค์การบิหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลง                ซื้อสิ่งตามสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น                ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ              กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ     พาณิชย์นาวี  ดังนี้

                      (๑)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวที่ซื้อขายเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน                ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                      (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่ได้รับอนุญาตกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย                ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

                      (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

                      ๙.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภาย             ในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุใน  ข้อ  ๖  องค์การบริหารส่วนตำบลจะเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี)  รวม ทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                      ๙.๔  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบ สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

 

 

                                                               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

(นางพนมพร  สหะชาติ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

                                      ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

 

ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ

เมษายน 23, 2015 – 10:47 |

1. สอบราคาจ้างก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (บ่อที้งขยะ)
2. สอบราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก แบบมีฝาปิด หูจับ 2 ข้าง ขนาด 120 ลิตร
 

ประกวดราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กุมภาพันธ์ 9, 2015 – 14:59 |

1. ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ลำห้วยบังพวน บ้านสะคุ ม.2
2. ก่อสร้างฝายน้ำล้น   ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ลำห้วยโธง บ้านโพธิ์  ม.4
3.  ก่อสร้างฝายน้ำล้น   ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 ลำห้วยโธง บ้านหนองหัวคู  ม.11
4. ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำหนองหัวคู  จำนวน  4  โครงการ
          1. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโพธิ์ ม.4
           2. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านยางโกน   ม.5
           3. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านหนองหัวคู  ม.9
            4. ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านหนองหัวคู  ม.3 -   บ้านสะคุ ม.8
5. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  …

โครงการก่อสร้างประจำปี57

สิงหาคม 28, 2014 – 12:28 |

โครงการก่อสร้างหอถังปะปาประจำหมู่บ้าน

คำแนะนำการและขั้นตอนการชำระภาษี

มีนาคม 8, 2012 – 22:10 |

คำแนะนำการและขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบำรุงท้องที่